startpagina contact site map

Vormerkung

Met ingang van 1 september 2003 is de aanvullende wettelijke regeling inzake de koop van onroerende zaken door consumenten in werking getreden. De nieuwe bepalingen omtrent consumentenkoop beogen de koper van een woning bestemd voor eigen gebruik vergaand te beschermen. Die bescherming wordt geboden door voor te schrijven dat de koop schriftelijk moet worden aangegaan, door het invoeren van een zogeheten "bedenktijd", door de mogelijkheid om de koop in te schrijven in de openbare registers en door de vooruitbetaling van de koopsom te beperken.

Nieuwe wetgeving in hoofdlijnen

Door invoering van deze wettelijke regelingen ontstaan, wanneer huurkoop en timesharing buiten beschouwing worden gelaten, de volgende varianten voor de koop van onroerende zaken:

1.De koop van een woning voor eigen gebruik:

Deze koop moet schriftelijk worden vastgelegd, de koper heeft vervolgens drie dagen bedenktijd en vooruitbetaling van de koopprijs is uitgesloten.
- Is de koopovereenkomst onderhands opgesteld, dan kunnen de partijen na afloop van de bedenktijd een notaris opdracht geven een Vormerkung ten behoeve van de koper te stellen.
- Is het koopcontract (mede) door de notaris opgesteld en mede-ondertekend, dan kan de Vormerkung direct, dus binnen de bedenktijd, worden gesteld.

2.De koop van een onroerende zaak met geen betrekking op een woning voor eigen gebruik:

Deze koop kan ook mondeling tot stand komen, er geldt geen bedenktijd en de verkoper kan vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom bedingen. Zodra de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd kunnen partijen een notaris verzoeken een Vormerkung ten behoeve van de koper te stellen.

Vormerkung

De wet biedt de mogelijkheid om de koop in te schrijven in de openbare registers, mits onder de koopakte een ondertekende en gedateerde verklaring van de notaris is opgenomen. Deze mogelijkheid is opengesteld voor iedere koop van een registergoed (hieronder valt wel een appartementsrecht, maar niet een deelnemings- of lidmaatschapsrecht van een cooperatieve vereniging), met dien verstande dat contractuele uitsluiting hiervan ingeval van consumentenkoop nietig is.

Een dergelijke inschrijving in de registers wordt "Vormerkung" genoemd. Inschrijving tijdens de voor de consument-koper geldende bedenktijd van drie dagen is slechts mogelijk indien de desbetreffende koopovereenkomst door een notaris is opgesteld en mede-ondertekend. Dit is dan, nog steeds, een onderhandse akte (die bijvoorbeeld ook door de makelaar kan zijn opgesteld, en waarover de notaris nog zijn licht heeft laten gaan of waarop hij partijen nog een toelichting heeft gegeven), maar geen notariele koopakte.
De inschrijving beschermt het belang van de koper bij de werkelijke nakoming door de verkoper van diens leveringsverplichting.
Latere aanspraken van derden op de woning genieten rechtens geen bescherming, nu de (eerste) koop kenbaar was bij raadpleging van de registers. De duur van de hier bedoelde bescherming van de koper is beperkt tot zes maanden: als het registergoed niet binnen die termijn is geleverd, verliest de inschrijving haar beschermende werking met terugwerkende kracht en wordt bovendien de koop niet geacht kenbaar te zijn door raadpleging van de openbare registers. Inschrijving van een koopovereenkomst tussen dezelfde partijen betreffende dezelfde onroerende zaak is daarna gedurende zes maanden niet meer mogelijk.
offerte aanvragen

Contactgegevens

Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473

E-mail:
Website:
tel.
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36

Attentiv
Kleine Dijlakker 45
8701 HX Bolsward
K.v.K. 0109.6325
AFM 1200.7639

E-mail:
Website:
tel.
boskma.bv@attentiv.nl
www.solideverzekerd.nl
0515 58 05 83

Jan N. van der Wel MFP CFP
Kerklaan 24
1251 JT Laren jvanderwel@yourfinancials.nl
06-10210875


www.kifid.nl