startpagina contact site map

Begrippenlijst

A codering
A1 codering
A2 codering
A3 codering
A4 codering
Afkoopwaarde
Afkopen
Aflossingsvrije hypotheek
Afsluitprovisie
Aftrekpost
Akte van levering
Annuiteitenhypotheek
Arbeidsongeschiktheid
Appartement
Bankgarantie
Bankhypotheek
Belastbaar inkomen
Beleggingshypotheek
Bereidstellingsprovisie
Bijleenregeling
BKR-toetsing
Bloot-eigenaar
Blote eigendom
Boedelscheiding
Boeteberekening
Borgstelling
Bouwdepot nieuwbouw
Bouwdepot verbouwing
Boeterente
Boetevrije aflossing
Bouwfinanciering
Bouwrente
Bouwtermijnen
Bouwkundig Rapport
Boxenstelsel
Box 1
Box 2
Box 3
Bureau Krediet Registratie
Bruto jaarinkomen
Bruto maandlasten
Bruto rendement
Click-vast rente
Combinatiehypotheek
Consumptieve verplichtingen
Canon
Comparanten
Contante waarde
Conversiekosten
Courtage (=Makelaarskosten)
Crediteur
Dagrente
Dagtarief/venstertarief
Dalrente-garantie
Disagio
Depot
Depotrente
Debiteur
Disagio
Effectieve rente
Effectenhypotheek
Eigendomsbewijs
Eigendomsoverdracht
Eigen middelen
Eigenwoningforfait
Eigenwoningschuld
Eigenwoningreserve
Eigenwoningrente
Eindheffing
Erfdienstbaarheid
Erfpacht
Erfpachtcanon
Euro
Executie of executieverkoop
Executiewaarde
Expiratiedatum
Extra aflossing
Extra premiestorting
Forfait
Financieringslastpercentage
Financiersvergoeding
Financieringskosten
Fiscaal partnerschap
Fiscaal voordeel
Fixatieprovisie
Garantie- en waarborgregeling
Garantiecertificaat
Garantie Instituut Woningbouw
Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Gemeenschappelijk eigendom
Gemeenschappelijke ruimte
Gemengde verzekering
Gemeentelijke heffingen
Heffingskorting
Herbouwwaarde
Herbouwwaardemeter
Hogere hypothecaire inschrijving
Hoofdsom
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hoog/laagconstructie
Hybride hypotheek
Hybrideverzekering
Hypothecaire inschrijving
Hypothecaire lening
Hypotheek
Hypotheekofferte
Hypotheek met vaste inschrijving
Hypotheekaktekosten
Hypotheekgever
Hypotheeknemer
Hypotheekrecht
Hypotheekregister
Hypotheeksom
Instaprente /orientatierente
Intentieverklaring
Kadaster
Kadastraal recht
Kapitaalverzekering
Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
Kettingbeding
Keurmerk Hypotheek Bemiddeling
Koop-/aannemingsovereenkomst
Koopakte
Koopsubsidie
Kosten koper
Krediethypotheek
Kruislingse premiebetaling
Kwijting
Leges
Levenhypotheek
Leveringsakte
Lineaire hypotheekLooptijd
Maandlast bruto
Maatschappelijk gebonden eigendom
Maisonnette
Makelaar o/g (onroerend goed)
Meeneemregeling
Meerwerk
Nationale Hypotheek Garantie
Netto maandlasten
Netto-werkelijke rentej
Nibud
Nominale rente
Notaris
Omzetbelasting
Onderpand
Onderhandse Akte
Onroerende zaak
Onroerendzaakbelasting
Ontbindende voorwaarden
Oplevering
Opstal
Opstalverzekering
Overbruggingskrediet
Overdrachtsbelasting
Overdrachtskosten
Overlijdensrisicoverzekering
OversluitenOverwaarde
Pandrecht
Passeren
Passeerdatum
Positieve/negatieve hypotheekverklaring
Premiedepot
Premiesplitsing
Premievrij maken
Projecthypotheek / -rente
Pro resto hoofdsom
Rentebedenktijd
Renteherzieningsdatum
Rentemiddeling
Rentevaste periode
Restanthoofdsom
Risicopremie
Roerende zaken
Royeren
Servicekosten
Spaarbeleggingshypotheek
Spaarhypotheek
Spaarpremie
Splitsingsakte
Startersregeling
Stichtingskosten
Taxatie
Taxatiekosten
Taxatierapport
Tophypotheek
Traditioneel levenhypotheek
Transportakte
Transportkosten
Uitgestelde lijfrente Unit
Unit linked verzekering
Universal-life
Vaste inschrijving
Vereniging van eigenaren (VvE)
Verhuisregeling
Vermogensbelasting
Verpanden
Vertragingsrente
Voorlopig koopcontract
Voorlopige teruggave
Vrij op naam
Vrije verkoopwaarde
Waarborgsom
Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Wettelijke rente
Winstdeling
Woonvergunning
WOZ-waardeA codering

Een achterstandscodering. Dit is een betalingsachterstand die bij het BKR gemeld staat.


A1 codering

Een achterstandscodering, waarbij er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan,


A2 codering

Een achterstandscodering, waarbij de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.


A3 codering

Een achterstandscodering, waarbij er een bedrag van € 250 of meer is afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld


A4 codering

Een achterstandscodering, waarbij de kredietnemer onbereikbaar blijkt/bleek te zijn.


Afkoopwaarde

De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij een vroegtijdig beeindigen van een levensverzekering (kapitaalsverzekering). U kunt altijd de waarde opvragen.


Afkopen

Het voortijdig beeindigen van een levensverzekering.


Aflossingsvrije hypotheek

Een hypotheek waarbij tijdens de looptijd van de hypotheek geen aflossing plaats vindt.


Afsluitprovisie

De afsluitprovisie wordt door de bank in rekening gebracht bij het afsluiten van een hypotheek. Meestal 1% van de hypotheeksom.


Aftrekpost

Een bedrag wat u mag aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor krijgt u belasting terug of betaald u minder bij.


Akte van levering

De akte van levering wordt verzorgt door de notaris en regelt de overdracht van de woning die u heeft gekocht of verkocht.


Annuiteitenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm betaald u bruto iedere maand hetzelfde bedrag. U lost iedere maand een bedrag af. Hierdoor wordt het rentebedrag en ook de belastingteruggave lager idere maand. De netto maandlast wordt hierdoor hoger.


Arbeidsongeschiktheid

Indien u tijdens de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt daalt uw inkomen en gaan vaak uw netto hypotheeklasten omhoog (minder belastingvoordeel). Veel mensen sluiten hiervoor een (aanvullende) arbeidsongeschiktheidsverzekering om de inkomensdaling op te vangen.


Appartement

Woning die onderdeel is van een gebouw of pand met meerdere woningen. In de door de notaris opgestelde splitsingsakte staat precies beschreven voor welk deel er aanspraak gemaakt kan worden op het (exclusieve) recht van gebruik. Bij een appartement kan de maximale hypotheek soms beperkt worden door de geldverstrekker.


Bankgarantie

In voorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling/waarborgsom of bankgarantie overeengekomen groot 10% van de koopsom. De bankgarantie is een garantstelling van de bank dat de bank zich borg stelt voor het nakomen van de verplichtingen.


Bankhypotheek

Hypotheekinschrijving die dient als zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank van de hypotheekgever te vorderen heeft, ongeacht de wijze waarop deze vordering is ontstaan.


Belastbaar inkomen

Inkomen dat bepalend is voor de belastingheffing. Het belastbaar inkomen wordt vastgesteld via het belasting boxen en bestaat o.a. uit inkomen uit arbeid en eigen woning, bijtellingen waaronder lease-auto en eigenwoningforfait en aftrekposten waaronder hypotheekrente, lijfrente en alimentatie.


Beleggingshypotheek

Hypotheekvorm waarbij de aflossing op einddatum geschiedt door vermogen dat wordt opgebouwd door middel van inleg en rendement behaald op een beleggingsrekening. De hypotheeklasten bestaan naast de hypotheekrente uit een eenmalig of een periodieke inleg dat wordt belegd. Tijdens de looptijd wordt niet verplicht afgelost. Hierdoor blijft het belastingvoordeel bestaan. De netto maandlasten blijven gelijk


Bereidstellingsprovisie

Kosten om de geldigheidsduur van een hypotheekofferte te verlengen. Bij de meeste banken blijft een offerte na ondertekening drie maanden geldig na de offertedatum. Vaak kan de geldigheid verlengd worden met drie maanden. Slechts enkele banken bieden de mogelijkheid om 6 of 9 maanden verlengd. Alleen bij rentestijgingen brengt de bank 0,25% van de hoofdsom per maand of deel van een maand in rekening. Bij sommige banken wijken de kosten af.


Bijleenregeling

Per 1 januari 2004 is een nieuwe beperking van de aftrek van de hypotheekrente in werking getreden, de zogenaamde bijleenregeling. Alleen mensen die verhuizen en die het verschil tussen de opbrengst van de oude woning en de oude hypotheekschuld niet volledig besteden aan de aanschaf van de nieuwe woning merken iets van deze regeling.


BKR-toetsing

Bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel worden alle niet hypothecaire kredieten geregistreerd. Betalingsachterstanden worden in het register opgenomen en afhankelijk van de ernst van de achterstand wordt hier een code aan meegegeven. De gegevens en eventuele achterstandcodes blijven 5 jaar na afmelding van het krediet geregistreerd staan. Een geldverstrekker vraagt bij het aanvragen van een offerte een toetsing aan en beoordeelt onder meer op basis hiervan uw moraliteit en kredietwaardigheid.


Bloot-eigenaar

Eigenaar van een zaak waarvan een ander persoon het recht heeft om de zaak te gebruiken, bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik op een woning = het recht om te verblijven in een bepaalde woning zonder daarvan eigenaar te zijn.


Blote eigendom

Beperking op het eigendomsrecht doordat het recht van het gebruik is overgedragen aan een ander. De eigenaar mag de blote eigendom verkopen, maar het vruchtgebruik blijft gehandhaafd en verlaagt de waarde.


Boedelscheiding

De verdeling van bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren. Tot aan het moment van boedelscheiding is er sprake van 'onverdeelde eigendom'. De boedelscheiding kan worden vastgelegd in een akte van scheiding en deling.


Boeteberekening

Hoewel vrijwel alle geldverstrekkers voor tussentijdse aflossing van lopende hypotheken de contante waarde methode voor de berekening van de te betalen boeterente hanteren, verschilt zowel de gehanteerde formule als de manier waarop de dagrente en het boeteplichtige bedrag worden berekend van bank tot bank. In de praktijk leidt dit tot grote verschillen in de hoogte van de boete.


Borgstelling

Hierbij verklaart een ander persoon dan de geldnemer, bijvoorbeeld een familielid, dat hij bereid is om voor (een deel van) de lening borg te staan. Vaak wordt de borg door de geldverstrekker mede hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Als de geldnener zijn betalingsverplichtingen jegens de geldverstrekker niet nakomt, kan de borg worden aangesproken voor de verplichtingen.


Bouwdepot nieuwbouw

Bij een nieuwbouwwoning dient eerst de grond betaald te worden en vervolgens, naarmate de bouw vordert, de bouwtermijnen. De hypotheek wordt op het moment van passeren bij de notaris voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De grond en de reeds vervallen termijn worden op dat moment direct uitbetaald. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen. De hypotheekrente die over het uitbetaalde bedrag is verschuldigd kan meegefinancierd worden in het bouwdepot waardoor er tijdens de bouw nog geen hypotheeklasten betaald hoeven te worden tot aan de oplevering. De ontvangen rente over de eigenwoningschuld dient eerst in mindering gebracht te worden op de betaalde rente, voordat deze in aftrek mag worden gebracht.


Bouwdepot verbouwing

Een gedeelte van het hypotheekbedrag, bestemd voor verbouwing, wordt in een depot gezet. Vanuit het depot worden betalingen verricht op basis van ingestuurde (verbouwings)nota's. Over het bedrag dat aanwezig is in dit depot wordt rente vergoed (meestal gelijk aan de hypotheekrente). De ontvangen rente dient fiscaal in mindering gebracht te worden op de betaalde rente voordat deze in aftrek mag worden genomen in box 1.


Boeterente

Bedrag dat in rekening wordt gebracht bij vroegtijdig aflossen van de hypotheek wanneer de rentevastperiode nog niet is verstreken. In enkele situaties is boeterente niet verschuldigd. Hieronder vallen oa verkoop van de woning en aflossing bij overlijden.


Boetevrije aflossing

Bedrag van meestal maximaal 10% per jaar van de oorspronkelijke hoofdsom, dat bij de bank jaarlijks boetevrij mag worden afgelost op de hypotheek.


Bouwfinanciering

Hypotheek met een bouwdepot bedoeld voor de aankoop van een nieuwbouwwoning, die in de regel op tekening gekocht en in termijnen betaald wordt. De hypotheek wordt afgesloten op het moment van aankoop en het geleende bedrag minus doorgaans de grond en de eerste bouwtermijn wordt in een depot gezet. Als een termijn betaald moet worden, wordt het bedrag op verzoek van de koper door de bank overgemaakt aan de bouwer. Naarmate de bouw vordert worden de in de koop-/aannemingsovereenkomst vastgestelde termijnen betaalbaar. Aan de bank moet rente betaald worden over het gehele hypotheekbedrag. Over het bedrag dat nog niet aan de bouwer is overgemaakt, vergoedt de bank rente. De vergoede rente kan gelijk zijn aan de hypotheekrente, maar kan ook 1% lager zijn.


Bouwrente

Hypotheekrente die tijdens de bouw wordt betaald voor een woning.


Bouwtermijnen

Gedeelten van de totale koop- en aanneemsom die vooraf vastgesteld zijn in de koop- en aannemingsovereenkomst en in rekening worden gebracht bij de koper naarmate de bouw van de nieuwbouwwoning vordert


Bouwkundig Rapport

Een bouwkundig rapport is een rapport opgesteld naar aanleiding van een onderzoek door een bouwkundige over de bouwkundige staat van een woning. Het geeft geen waarde van de woning, maar een overzicht van gebreken en de kosten voor herstel of onderhoud om de woning in de gewenste staat te brengen. Een bouwkundig rapport is iets anders dan een taxatie of taxatierapport. Bij een taxatie bepaald de taxateur na een bezichtiging van het pand de objectieve waarde en drukt deze uit in een geldbedrag.


Boxenstelsel

Inkomsten worden belast verdeeld over 3 boxen met elk hun eigen belastingtarief (Wet IB 2001).


Box 1

In box 1 valt inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen woning en winst uit onderneming. Ook vindt hierin verrekening plaats van de hypotheekrenteaftrek voor de woning die als hoofdverblijf dient. Dit gebeurt volgens een progressief schijvensysteem.


Box 2

Fiscale inkomensgroep waarin aanmerkelijk belang belast wordt. U heeft een aanmerkelijk belang als u minimaal 5% aandelen van een onderneming bezit. Voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals gerealiseerde boekwinst bij verkoop van de aandelen en dividenduitkeringen, worden belast tegen 25%.


Box 3

In Box 3 wordt inkomen uit Sparen en Beleggen belast. In de praktijk gaat het om bezittingen zoals spaartegoeden, beleggingen en onroerende zaken (niet de hoofdwoning) en om schulden zoals consumptieve leningen en hypotheken op een tweede woning. De fiscus gaat uit van een fictief rendement van 4% over het saldo van bezittingen en schulden. Dit rendement wordt belast met 30%. Dit komt neer op 1,2% belasting over vermogen (vermogensrendementsheffing).


Bureau Krediet Registratie

Bureau Krediet Registratie (BKR) is een centrale organisatie die de gegevens van consumenten die een lening of krediet afsluiten registreert. Ook creditcards of klantenkaarten met kredietfaciliteiten worden geregistreerd. Lening- en kredietverstrekkers zijn verplicht dit te melden bij het BKR. Bij nieuwe kredietaanvragen worden eerst de gegevens van de consument nagetrokken. Dit om te voorkomen dat u teveel leningen of kredieten afsluit, en om de kredietverstrekker inzicht te geven in het leen- en aflosgedrag van de aanvrager. Het is mogelijk om uw eigen gegevens op te vragen bij het BKR.


Bruto jaarinkomen

De vaste elementen van uw inkomen waarover nog geen belasting is betaald. Meestal bestaat dit uit brutoloon of salaris, vakantietoeslag, 13e maand (mits onvoorwaardelijk), onvoorwaardelijke eindejaarsuitkering of onvoorwaardelijke winstuitkering. Overige variabele inkomensbestanddelen tellen slechts mee voor zover deze als vast bestanddeel aangemerkt kunnen worden. Bij zelfstandigen geldt het gemiddelde bedrijfsresultaat van de afgelopen 3 jaren, waarbij het gemiddelde nooit hoger is dan het resultaat van het laatste jaar. Bij gepensioneerden bestaat het bruto inkomen uit het pensioen, aow en eventueel lijfrente-uitkeringen.


Bruto maandlasten

De bruto maandlasten is het bedrag wat u maandelijks moet betalen aan de hypotheekverstrekker. Omdat een hypotheek op uw eigen huis fiscaal aftrekbaar is, zijn de kosten eigenlijk lager dan de bruto maandlasten. Daarom wordt er vaak ook gekeken naar de netto maandlasten, waarin het fiscale voordeel is verwerkt.


Bruto rendement

Is van belang bij hypotheekvormen waarbij het benodigde kapitaal bedoeld voor aflossing, wordt opgebouwd via een kapitaalverzekering of via beleggingen. Dit rendement is van belang bij het berekenen van de benodigde premie voor de kapitaalverzekering of de benodigde inleg op een beleggingsrekening in het geval van een beleggingshypotheek.


Click-vast rente

Variabele rente waarbij men contractueel een plafond afspreekt tot waar de variabele rente kan stijgen. Wanneer de variabele rente het plafond 'raakt' klikt de rente vast tegen dat rentepercentage tot het einde van de vooraf gestelde duur van de 'click-vast'-periode.


Combinatiehypotheek

Is een hypotheek bestaande uit twee of meerdere vormen, bijvoorbeeld een hypotheek bestaande uit een deel spaar- en een deel aflossingsvrije hypotheek.


Consumptieve verplichtingen

Het bedrag dat u per maand dient te betalen voor opgenomen leningen (doorlopend krediet, persoonlijke lening, credit card, winkelpassen, verzendhuiskrediet, debetstand).


Canon

Zakelijk recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend perceel grond, in bruikleen.


Comparanten

De afzondelijke partijen betrokken bij een koopcontract.


Contante waarde

De boeterente wordt meestal berekend volgens de contante waarde methode. Als de hyotheek vervroegd wordt afgelost mist de bank rentewinst, die contractueel is afgesproken, als de huidige marktrente lager is dan hetgeen u betaald. De gemiste jaarrente wordt berekend maal de resterende rente vast periode. De bank ontvangt natuurlijk ook weer rente over uw betaalde boetrente. Deze rente wordt weer in mindering gebracht op uw te betalen boeterente. Dit wordt de contante waarde methode genoemd.


Conversiekosten

De conversiekosten zijn de kosten die u maakt om te wijzigen van een rentevastperiode naar de andere rentevastperiode of om te switchen tussen bandbreedte rentes.


Courtage (=Makelaarskosten)

U kunt bij het kopen van een huis gebruikmaken van de diensten van een makelaar. Het loon dat u hem hiervoor betaalt, heet courtage. De hoogte hiervan is overigens onderhandelbaar. Heeft u de aankoop zonder hulp van de makelaar gedaan, dan kiest u 'nee'. Heeft u een makelaar ingeschakeld voor de aankoop (zoekopdracht) dan selecteert u 'ja'. De makelaarscourtage, de vergoeding voor de diensten van de makelaar, wordt dan meegenomen in de berekening.


Crediteur

Schuldeiser. Doorgaans de bank die de hypothecaire geldlening verstrekt.


Dagrente

De acttuele rente die voor een nieuwe rente geldt.


Dagtarief/venstertarief

Het dagtarief of venstertarief is de openbaar gehanteerde rente van de desbetreffende geldgever. Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek wordt meestal een arrangementsrente aangeboden, waar een korting in verwerkt zit voor de eerste rentevaste periode. Bij verlenging van de rente wordt vaak het venstertarief aangeboden. Dit biedt daardoor ruimte voor onderhandeling met uw geldverstrekker.


Dalrente-garantie

De geldverstrekker biedt u de laagste rente aan tussen het moment van uitbrengen van de hypotheekofferte en het passeren van de hypotheekakte.


Disagio

Afkoop van toekomstige renteverplichtingen door een bedrag ineens te betalen. Deze vooruitbetaalde rente was voorheen aftrekbaar voor de belasting.


Depot

Rente die door de bank vergoed wordt over het hypotheekbedrag dat nog in het bouwdepot zit. Over het bedrag van het bouwdepot wordt rente door de bank vergoed. De vergoede rente kan gelijk zijn aan de hypotheekrente, maar kan ook 1% lager zijn.


Depotrente

Rente die vergoed wordt op het bouwdepot


Debiteur

De Schuldenaar, diegene die het hypotheekbedrag schuldig is aan de bank.


Disagio

U betaalt bij het afsluiten van de hypotheek een extra bedrag. Hierdoor betaald u gedurende de eerste rentevasteperiode een lagere rente. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u dit jaar een hogere belastingbesparing heeft dan in de toekomstige jaren. Of als u nu extra geld wenste te besteden om in de toekomst lagere maandlasten te hebben.


Effectieve rente

De effectieve rente is de daadwerkelijk te betalen rente. In de effectieve rente zijn doorberekend: - eventuele afsluitkosten, - wanneer er betaald wordt. Geldverstrekkers adverteren vaak met de voor hun voordeligere nominale rente: de rente per jaar. Maar als u per maand 1/12 van deze rente betaald, is de rente die u betaalt effectief hoger dan de nominale rente. U betaald immers rente vooruit. Bij een hypotheek worden de afsluitkosten normaal ook meegenomen in de berekening van de effectie rente.


Effectenhypotheek

Hypotheekvorm waarbij de aflossing op einddatum geschiedt door vermogen dat wordt opgebouwd door middel van inleg en rendement behaald op een beleggingsrekening. De hypotheeklasten bestaan naast de hypotheekrente uit een eenmalig of een periodieke inleg dat wordt belegd. Tijdens de looptijd wordt niet verplicht afgelost. Hierdoor blijft het belastingvoordeel bestaan. De netto maandlasten blijven gelijk


Eigendomsbewijs

Afschrift van de notarisakte dat de nieuwe eigenaar ontvangt, wanneer de transport van de woning bij de notaris is ondertekend en de gegevens van de nieuwe eigenaar zijn ingeschreven bij het kadaster.


Eigendomsoverdracht

Op het moment van ondertekening van de koopovereenkomst is de eigendom van de woning nog niet op de koper overgegaan. Dit gebeurt pas op de in de koopovereenkomst bepaalde datum, wanneer de transportakte is ondertekend bij de notaris en deze de transportakte in de daarvoor bestemde registers bij het Kadaster heeft ingeschreven.


Eigen middelen

Geld dat vrij besteedbaar is en in de hypotheek of in de nieuwe woning geinvesteerd wordt.


Eigenwoningforfait

Eigenwoningforfait is fiscale bijtelling op het inkomen. Het komt er op neer dat huiseigenaren betalen voor woongenot. Dit woongenot wordt als inkomen in natura gezien. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van de woning. bepalend hiervoor is de WOZ-waarde. Deze bijtelling doet deels het voordeel van de renteaftrek teniet. Voor 2001 heette dit het huurwaardeforfait.


Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het totaalbedrag van de leningen die u gebruikt heeft voor de aankoop, onderhoud of verbouwing van de eigen woning waarover u de hypotheekrente mag aftrekken in box 1. Uitkeringen van een kapitaalverzekering eigen woning en gerealiseerde overwaarde van een verkochte woning, verminderen de eigenwoningschuld en daarmee ook de renteaftrek.


Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve wordt gevormd door de verkoopopbrengst van uw eigen woning. De verkoopprijs -/- de eigenwoningschuld -/- de verkoopkosten = eigenwoningreserve. Sinds 01-01-2004 wordt u geacht om de eigenwoningreserve in te brengen op de aankoop van een andere duurdere woning die uw hoofdverblijf gaat vormen. Gaat u verhuizen naar een gelijk geprijsde of goedkopere woning dan hoeft u de eigenwoningreserve pas in te brengen indien u een grotere financieringsbehoefte heeft dan de hoogte van de eigenwoningschuld op uw oude woning. Wanneer u de eigenwoningreserve niet inbrengt maar voor dat deel een lening sluit, is de hypotheekrente over dat deel fiscaal niet aftrekbaar. De eigenwoningreserve vervalt 5 jaar nadat deze aan de reserve is toegevoegd.


Eigenwoningrente

Term die door de fiscus wordt gehanteerd voor leningen (niet alleen hypotheken) die dienen voor aankoop, onderhoud of verbetering aan de woning. De rente van deze leningen komt in aanmerking voor renteaftrek in box 1.


Eindheffing

Wanneer je de rente aftrek via een voorlopige teruggave terug vraagt zal er een eindafrekening via het aangiftebiljet worden gedaan door de fiscus. De belastingdienst noemt dit de eindheffing.


Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een erf is belast voor gebruik van een erf dat van iemand is. Een voorbeeld van erfdienstbaarheid is het recht van overpad.


Erfpacht

Zakelijk recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend perceel grond, in bruikleen.


Erfpachtcanon

Aftrekbare periodieke heffing op een perceel grond dat in erfpacht is uitgegeven.


Euro

Sinds 1 januari 2002 betalen we in Nederland en elf andere landen met euro's. Naast Nederland is de euro ook ingevoerd in Belgie, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italie, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.


Executie of executieverkoop

Gedwongen verkoop van een woning.


Executiewaarde

De executiewaarde is de waarde die de hypotheekverstrekker denkt te kunnen krijgen voor uw huis bij een gedwongen verkoop (executieverkoop). De hypotheekverstrekker gaat uit van deze executiewaarde om te bepalen hoe hoog een hypotheek kan zijn. De maximum hypotheek is meestal 125% van de executiewaarde. Om de executiewaarde vast te stellen is een taxatie van een woning nodig.


Expiratiedatum

De expiratiedatum is de datum dat een contract eindigt. Bijvoorbeeld de einddatum van een polis van levensverzekering.


Extra aflossing

Aflossing die, hetzij verplicht, hetzij vrijwillig, gedaan wordt boven het bedrag dat in de gekozen hypotheekvorm afgelost moet worden.


Extra premiestorting

Extra premiebetaling aan de verzekeringsmaatschappij naast de normaal reeds verschuldigde premies waardoor eerder het gewenste eindresultaat bereikt wordt (kan worden). Hiermee kan de looptijd verkort of de periodieke premie verlaagd worden.


Forfait

Forfait is een vaste, vooraf bepaalde som of tarief. Financiele bijsluiter De door de overheid verplichte uitleg van complexe financiele producten. Hierbij moeten de kosten, het rendement en het risico (onder meer bij beleggingshypotheken en beleggingsverzekeringen) duidelijk voor de client worden weergegeven.


Financieringslastpercentage

Het percentage van het inkomen dat iemand aan hypotheeklasten mag uitgeven. Aan de hand van dit bedrag wordt door vrijwel alle geldverstrekkers het maximale hypotheekbedrag berekend op basis van een annuiteitenhypotheek en een bepaald rentepercentage.


Financiersvergoeding

Een nieuwbouwwoning wordt meestal vanaf tekening of tijdens de bouw gekocht. De woning wordt dan in termijnen betaald. Over de termijnen die voor het sluiten van de koop/aannemingsovereenkomst zijn vervallen, berekent de bouwer meestal een financieringsvergoeding. De Belastingdienst beschouwt dit niet als rente, maar als deel van de koop-/aanneemsom. Deze rente is niet fiscaal aftrekbaar.


Financieringskosten

Kosten van het financieren van de nieuwe woning of van de vervangende hypotheek. Kosten voor het verkrijgen van de hypotheek zijn o.a. afsluitprovisie, hypotheekaktekosten, taxatiekosten en indien van toepassing kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie.


Fiscaal partnerschap

Een fiscale term waarbij u en uw partner onderling bijtellingen en aftrekposten kunnen verdelen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u voorafgaand minimaal 6 maanden onafgebroken te hebben samengewoond en een gezamenlijke huishouding te hebben gevoerd.


Fiscaal voordeel

Bedrag dat minder aan loonheffing/inkomstenbelasting en sociale premies betaald hoeft te worden in verband met onder andere hypotheekrenteaftrek.


Fixatieprovisie

Provisie die sommige geldverstrekkers in rekening brengen wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere rentevaste periode.


Garantie- en waarborgregeling

De garantie- en waarborgregeling geldt voor nieuwbouwwoningen. Deze worden meestal gebouwd onder garantie, bijvoorbeeld van het Garantie Instituut Woningbouw. Onder die garantie valt een kwaliteitsgarantie en de garantie dat het huis wordt afgebouwd, ook als de bouwondernemer failliet gaat. Gesubsidieerde woningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd. De koper heeft recht op afgifte van het waarborgcertificaat.


Garantiecertificaat

Een bewijs dat wordt afgegeven door het G.I.W. (Garantie Instituut Woningbouw), waarmee wordt aangegeven dat de aangekochte nieuwbouwwoning onder bepaalde kwaliteit wordt gebouwd en gegarandeerd zal worden (af)gebouwd ook in geval van faillissement van de bouwondernemer.


Garantie Instituut Woningbouw

Een instituut waar financieel gezonde en vakbekwame bouwondernemingen zijn aangesloten die gecontroleerd worden op vastgestelde bouw(kwaliteits)voorwaarden. Het GIW geeft hiervoor een garantiecertificaat af.


Gedragscode Hypothecaire Financieringen

In de gedragscode zijn regels vastgelegd die gelden voor instellingen die hypothecaire leningen verstrekkenen en zijn toegetreden tot de overeenkomst Zelfregulerende hypothecaire financieringen (vrijwel alle geldverstrekkers). De gedragscode stelt minimumvoorwaarden aan folders, offertes, de voorwaarden van hypotheken en berekeningen van de hypotheeklasten. Tegen overtredingen van de gedragscode kan men zich beklagen bij een Commissie van Toezicht.


Gemeenschappelijk eigendom

Twee of meer personen zijn eigenaar van een zaak, bijvoorbeeld een woning.


Gemeenschappelijke ruimte

Een tot een gebouw behorende ruimte welke is bestemd voor gezamenlijk gebruik, zoals de hal of het trapportaal van een appartementencomplex.


Gemengde verzekering

Een verzekering bestaande uit meerdere onderdelen zoals een verzekering bij leven en een tijdelijke overlijdensverzekering. Hierbij vindt er een uitkering van het verzekerde kapitaal plaats op een bepaalde in de polis genoemde datum (de eind- of expiratiedatum) of bij eerder overlijden van de verzekerde.


Gemeentelijke heffingen

Specifieke belastingen, geheven door de gemeente die tevens de hoogte ervan bepaalt. Voorbeelden zijn onroerende zaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing. Gezondheidsverklaring Een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen dat dient te worden ingevuld bij het aanvragen van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en bij hoge verzekerde bedragen kunnen er aanvullende vragen of een medische keuring worden verlangd. Jaarlijks worden hiertoe keuringsgrenzen vastgesteld.


Heffingskorting

Heffingskortingen zijn sinds het belastingstelsel 2001 ingevoerd. Het gaat hierbij om kortingen op de belasting die u moet betalen. Bijna alle heffingskortingen zijn vaste bedragen. Er zijn verschillende heffingskortingen. U kunt op meerdere kortingen tegelijkertijd recht hebben, afhankelijk van uw persoonlijke situatie


Herbouwwaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen wanneer deze bijvoorbeeld door brand verloren is gegaan. Deze waarde is vooral van belang bij het afsluiten van een opstalverzekering voor de woning. In veel gevallen wordt gewerkt met een herbouwwaardemeter.


Herbouwwaardemeter

Met de herbouwwaardemeter wordt de herbouwwaarde van een woning berekend. De basis wordt gevormd door een prijs per m3 inhoud van de woning, afhankelijk van het type woning. Daar bovenop komen diverse toeslagen die te maken hebben met de gebruikte materialen, de bereikbaarheid van het pand etcetera.


Hogere hypothecaire inschrijving

Bij het accepteren van een hypotheekofferte kunt u een hoger bedrag dan de benodigde hypotheek opgeven waarvoor de hypotheek dient te worden ingeschreven in het Kadaster. Wanneer u bijvoorbeeld enkele jaren later een verbouwing wilt uitvoeren kunt u zonder tussenkomst van de notaris uw tot aan het ingeschreven bedrag verhogen. U bespaart hiermee de notariskosten uit voor de verhoging. Wel zal de geldverstrekker op dat moment nagaan of uw inkomen en de waarde van de woning voldoende zijn om de verhoging te kunnen dragen.


Hoofdsom

Het bedrag waarvoor u uw hypotheek in eerste instantie heeft afgesloten.


Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij het aangaan van een verplichting, bijvoorbeeld een hypotheek, stelt men een of meerdere personen persoonlijk aansprakelijk voor de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit die verplichting. In geval van een gezamenlijke (hypotheek)schuld kan ieder afzonderlijk worden aangesproken voor de gehele schuld.


Hoog/laagconstructie

Bij het aangaan van een kapitaalverzekering kunt u ervoor kiezen om een hoog/laag constructie te nemen. Hierbij wordt gedurende een bepaalde periode een hoge premie en daarna een lage premie in rekening gebracht. U bouwt hierdoor sneller een kapitaal op en bespaart u per saldo op het totaalbedrag aan te betalen premies. Let op! De hoogste premie in een jaar mag maximaal 10 keer de laagste premie bedragen.


Hybride hypotheek

Een hypotheekvorm, ook wel spaarbeleggingshypotheek genoemd, waarbij u het kapitaal dat nodig is voor het aflossen van de hypotheek door middel van sparen, beleggen of een combinatie daarvan opbouwt in een verzekering. U hebt gedurende de looptijd de mogelijkheid om te wisselen tussen sparen en beleggen waardoor u zelf kunt bepalen op welke wijze u het kapitaal opbouwt. Aan het wijzigen van de verhouding tussen sparen en beleggen zijn meestal kosten verbonden. Raadpleeg de polisvoorwaarden


Hybrideverzekering

Een zogenaamde "Universal Life" verzekering welke is gekoppeld aan een hypotheek waarbij u naast beleggingsfondsen ook voor een spaarfonds kunt kiezen. De rentevergoeding van het spaarfonds is altijd gelijk aan de hypotheekrente. Hierdoor kunt u een gegarandeerd kapitaal voor de aflossing van de hypotheek opbouwen in de verzekering.


Hypothecaire inschrijving

Het door de notaris laten registreren van de hypotheek in het hypothekenregister van het kadaster. Hierin wordt vastgelegd voor welk bedrag en door welke personen op welk perceel een hypotheek is aangegaan. Men kent drie soorten inschrijvingen: de bankhypotheek, de krediethypotheek en de vaste inschrijving. Wanneer de kredietlimiet bij een inschrijving van een bank- of krediethypotheek hoger is dan het uitbetaalde bedrag van de hypotheek, kan op een later tijdstip de lening verhoogd worden zonder de tussenkomst van een notaris.


Hypothecaire lening

De hypothecaire lening is een lening waarvoor een onroerende zaak of een in een register opgenomen schip of vliegtuig via een notariele akte tot zekerheid is verbonden. Meestal wordt de schuld expliciet in de akte omschreven.


Hypotheek

Een lening waarbij een onroerende zaak onderpand is, als zekerheid voor de geldverstrekker dat de lening kan worden terug betaald.


Hypotheekofferte

De hypotheekofferte is de aanbieding van de geldverstrekker waarin staat tegen welke kosten en voorwaarden de hypotheek verstrekt kan worden.


Hypotheek met vaste inschrijving

Bij een hypotheek met vaste inschrijving leidt elke aflossing tot een daling van de hoogte van de hypothecaire inschrijving. Dit betekent dat als u de hypotheek wilt verhogen, een nieuwe hypothecaire akte en inschrijving noodzakelijk wordt en u opnieuw notariskosten moet betalen. U doet er daarom doorgaans verstandig aan te kiezen voor een bank- of krediethypotheek. De meeste hypotheken worden tegenwoordig als bankhypotheek ingeschreven.


Hypotheekaktekosten

De kosten die door de notaris worden berekend voor het passeren van de hypotheekakte, vermeerderd met de kosten voor registratie in het hypotheekregister.


Hypotheekgever

Een persoon die van een of meerdere geld leent en als zekerheid daarvoor het zakelijk recht van hypotheek op zijn onroerende zaak (woning), schip of vliegtuig geeft. Dit is dus degene die de hypotheek afsluit, de geldnemer.


Hypotheeknemer

Degene die aan een of meerdere personen geld uitleent en als zekerheid daarvoor het zakelijk recht van hypotheek op een onroerende zaak, schip of vliegtuig krijgt. M.a.w. de partij die de hypotheek verstrekt, de geldgever.


Hypotheekrecht

Een zakelijk recht dat wordt afgegeven door degene die een hypotheek afsluit en dat verleent wordt aan de geldverstrekker. De geldverstrekker krijgt middels dit recht zekerheden terug om met voorrang zijn uitgeleende geld te verhalen.


Hypotheekregister

Hypotheken worden ingeschreven in een openbaar, voor iedereen toegankelijk register bij het Kadaster. Iedereen heeft hierdoor de mogelijkheid om te controleren of er op een bepaalde onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) een hypotheek rust en voor welk bedrag de hypotheek is ingeschreven


Hypotheeksom

Het totale bedrag dat u leent bij een geldverstrekker en waarvoor uw huis als onderpand dient.


Instaprente /orientatierente

Dit is een rentevaste periode van 1 of 2 jaar bij aanvang van de hypotheek. Gedurende deze periode is het eenmalig mogelijk zelf het moment te kiezen om de rente voor een bepaalde periode vast te zetten. Een instaprente is vooral interessant wanneer de rente een dalende tendens vertoont. Sommige geldverstrekkers geven een melding wanneer de rentes wijzigen zodat u alsnog de rente voor een bepaalde periode kunt vastzetten tegen het rentetarief van voor de verhoging. Zie ook rentebedenktijd.


Intentieverklaring

Een verklaring waarin afspraken over een later te sluiten overeenkomst worden vastgelegd. Een hypotheekverstrekker zal vragen om een "intentieverklaring voortzetting dienstverband" indien u een tijdelijk dienstverband heeft. De werkgever dient dan te verklaren dat hij u bij ongewijzigde inzet en omstandigheden, aan het einde van het tijdelijke dienstverband een vast dienstverband aan zal bieden.


Kadaster

Instelling waar de eigendom van onroerende zaken wordt geregistreerd


Kadastraal recht

Als een onroerende zaak van eigenaar verandert, of als er een hypotheek op wordt gevestigd, wordt de akte ingeschreven in een register bij het Kadaster. Het Kadaster rekent daar een bepaald bedrag ('recht') voor dat afhankelijk is van de koopprijs resp. de hypothecaire inschrijving.


Kapitaalverzekering

Een verzekering waarbij de verzekeraar op een in de polis genoemde datum een eenmalige uitkering ter grootte van het in de polis genoemde bedrag zal doen, de kapitaalsuitkering. Bij onder meer beleggingsverzekeringen zal nooit een bedrag in de polis genoemd worden omdat dit afhankelijk is van het te behalen rendement tijdens de looptijd van de verzekering.


Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Fiscale term voor een kapitaalverzekering die bedoeld is voor aflossing van de hypotheek. De term wordt op de polis als clausule vermeld. Onder door de fiscus bepaalde voorwaarden, kan het kapitaal binnen de verzekering belastingvrij worden opgebouwd. Dit bedrag dient verplicht gebruikt te worden voor de aflossing van de hypotheek op de einddatum. Voorwaarden hiervan zijn onder meer een maximale duur van 30 jaar, de hoogste premie mag niet meer dan het tienvoud van de laagste premie bedragen over een aaneengesloten tijdvak van 12 maanden en de uitkering bedraagt maximaal 140.500,- (2006) bij minimaal 20 jaar premiebetaling.


Kettingbeding

Een voorwaarde in een overeenkomst waarbij de verbondene zich verplicht de betrokken bepaling op zijn rechtsopvolger te doen overgaan, bijv. de beperking van een beschikkingsrecht.


Keurmerk Hypotheek Bemiddeling

Keurmerk dat wordt verstrekt door de onafhankelijke Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling. Het Keurmerk is in het leven geroepen door o.a. consumentenorganisaties om aan klanten duidelijkheid te verschaffen over de professionaliteit en kwaliteit van hypotheekbemiddelaars.


Koop-/aannemingsovereenkomst

Bij een nieuwbouwwoning wordt de aankoop omschreven in 2 documenten. Deze aktes bevatten de volgende elementen: 1. De koopovereenkomst: Hierin verkoopt de verkoper een stuk bouwgrond aan de koper. 2. Aannemingsovereenkomst: Hierin geeft de koper opdracht aan de aannemer om op de bouwgrond te bouwen. In de overeenkomst worden de prijs van de bouwgrond en de bouwkosten (meestal in termijnen) genoemd.


Koopakte

Andere benaming van een koopovereenkomst van de woning, meestal opgesteld door een makelaar o/g of een notaris.


Koopsubsidie

Koopsubsidie is een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten. Deze bijdrage is maximaal 170,16 per maand. Daar kan een toeslag bovenop komen voor de overdrachtsbelasting. Voor het gebruik van koopsubsidie gelden de volgende voorwaarden (kijk voor de gedetailleerde voorwaarden op Senternovem.nl): > 1. u bent 23 jaar of ouder; > 2. u verblijft rechtmatig in Nederland; > 3. u was de afgelopen drie jaar geen eigenaar-bewoner van een koopwoning; > 4. u gaat de woning zelf bewonen; > 5. uw inkomen valt binnen de inkomensgrenzen; > 6. uw vermogen is niet te hoog; > 7. de kosten van de woning die u wilt kopen zijn niet te hoog; > 8. de hypotheek is niet te hoog; > 9. u moet Nationale hypotheekgarantie (NHG) aanvragen


Kosten koper

Bij kosten koper zijn de kosten die gemaakt worden bij de overgang van eigendom van de woning voor de koper. Het gaat bij kosten koper om: de overdrachtsbelasting (6%) en notariskosten. Bijna alle bestaande woningen worden kosten koper verkocht.Nieuwbouwwoningen worden meestal vrij op naam verkocht, waarbij de kosten voor de verkoper zijn. De kosten koper zijn bij een bestaande woning ongeveer 10% van de koopprijs.


Krediethypotheek

De krediethypotheek wordt ook wel rekening-couranthypotheek genoemd. Met de bank wordt een maximaal te lenen bedrag afgesproken (de kredietlimiet). Tot dit afgesproken maximum mag worden opgenomen. Er wordt alleen over het opgenomen bedrag rente betaald. Tussentijds kan worden afgelost waardoor het maandbedrag daalt. De rente is altijd variabel en kan niet voor langere tijd worden vastgezet.


Kruislingse premiebetaling

Het over en weer sluiten van een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de partner. Hierbij is de ene partner de premie is verschuldigd voor het overlijdensrisicodeel dat is afgesloten op het leven van de ander. In geval van overlijden is de uitkering vrijgesteld van successierechten omdat er geen premie aan het vermogen van de overledene is onttrokken. Dit geldt echter alleen indien er geen gemeenschap van goederen aanwezig is (o.m. bij samenwonenden of bij gehuwden met huwelijkse voorwaarden). Ook wel premiesplitsing genoemd.


Kwijting

Een verklaring dat een schuld is afgelost (ook kwitantie).


Leges

De vergoeding voor administratieve handelingen van overheden voor bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning.


Levenhypotheek

Levenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost, maar waarbij aflossing plaatsvindt door middel van een 'gemengde' levensverzekering die aan de hypotheek is verbonden. Deze keert uit aan het einde de looptijd of bij eerder overlijden. Behalve rente is ook premie voor de levensverzekering verschuldigd. Het betreft een spaarhypotheek, beleggingshypotheek, spaarbeleggingshypotheek of een traditionele levenhypotheek


Leveringsakte

Ook wel transportakte genoemd. Een officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.


Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is eenvoudige een hypotheekvorm. Elke periode, dit kan een maand, kwartaal of jaar zijn, wordt gedurende de looptijd een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat gedurende de looptijd, de lening lineair wordt afgelost. Bij een lineaire hypotheek van 300000 wordt gedurende 30 jaar elk jaar 10.000 afgelost. Er moet alleen rente worden voldaan over de restant schuld. Het eerste termijnbedrag is bij deze vorm het hoogst en daalt elke periode.


Looptijd

De tijdsduur (meestal berekend in aantal maanden) dat u een lening moet terugbetalen. Bij hypotheken meestal 360 maanden.


Maandlast bruto

De maandlasten van uw hypotheek waarbij nog geen rekening is gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente.


Maatschappelijk gebonden eigendom

Dit is een vorm van verkoop van een woning door een woningcorporatie (soms met korting), waarbij deze met de koper afspreekt de woning bij (door)verkoop als eerste aan te bieden aan de corporatie. Daarbij wordt de winst of het verlies gedeeld. De corporatie beslist daarna of de woning opnieuw verkocht wordt aan een volgende koper of opnieuw wordt verhuurd.


Maisonnette

Appartement (flatwoning) bestaande uit minimaal 2 verdiepingen.


Makelaar o/g (onroerend goed)

Iemand die in opdracht en voor rekening van een ander bemiddelt bij de aan- en verkoop van een woning. De vergoeding die de makelaar ontvangt voor het verrichten van deze diensten wordt courtage genoemd.


Meeneemregeling

De hypotheekvoorwaarden van de oude woning kunnen worden meegenomen naar (overgezet op) de nieuwe woning. Dit is met name interessant als de rente van de bestaande hypotheek lager is dan de rente voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek.


Meerwerk

Voornamelijk van toepassing bij een nieuwbouwwoning. Hierbij wordt op verzoek van de koper meer werk verricht dan standaard in het bestek is voorzien (bijvoorbeeld andere tegels in de badkamer, een buitenkraantje).


Nationale Hypotheek Garantie

Dit is een landelijk geldende regeling ter bevordering van het eigen woning bezit. Nationale Hypotheek Garantie is een extra garantie voor de geldverstrekker waarmee deze te allen tijde zijn uitgeleende gelden terug ontvangt, hij loopt dus geen debiteurenrisico meer. Hierdoor kan een lagere rente - tot een half procent - aan de client worden gegeven. De NHG geldt zowel voor een financiering van een bestaande woning als van een nieuwbouwwoning, waarvan de verwervingskosten maximaal ?250.000 (2006) bedragen. Voor de NHG betaalt u een eenmalige bijdrage van 0,28% (2006) aan het Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Ook is het mogelijk om NHG te verkrijgen bij het verhogen van uw hypotheek voor woningverbetering. Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen. De NVM is de grootste landelijk werkende organisatie van makelaars in onroerende goederen. De NVM geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden en zorgt voor belangenbehartiging richting overheid en politiek.


Netto maandlasten

Dit zijn de maandlasten van uw hypotheek waarbij al rekening is gehouden met het fiscale voordeel dat u geniet. De aftrekbaarheid van de hypotheekrente en het eigenwoningforfait zijn in de maandlasten verrekend.


Netto-werkelijke rente

De werkelijke kostprijs van een hypotheek. Een door de Vereniging Eigen Huis in 1989 geintroduceerd begrip, dat de hypotheekrente, de afsluitkosten, het fiscale voordeel, de premie van de overlijdensrisicoverzekering en de uitkeringskansen uit de overlijdensrisicoverzekering in een percentage weergeeft. Deze 'netto werkelijke rente' kan per hypotheek worden vastgesteld. Daardoor kunnen verschillende hypotheekberekeningen qua kostprijs gemakkelijk met elkaar worden vergeleken.


jNibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Nationale Hypotheek Garantie bepaald in overleg met het NIBUD welk deel van het inkomen gebruikt mag worden voor woonlasten.


Nominale rente

De rente die door de geldverstrekker gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen en het aantal betalingen dat jaarlijks moet worden gedaan. De effectieve rente is altijd iets hoger dan de nominale rente. De nominale rente is de jaarlijkse rente die de geldverstrekker met u afspreekt.


Notaris

Zonder tussenkomst van de notaris kan de formele overdracht van een huis niet geregeld worden of met een hypotheek worden bezwaard. Indien u een woning koopt met k.k.(kosten koper) dan betekent dit dat de koper bepaalt welke notaris wordt ingeschakeld. De notaris wordt in dit geval ook door de koper betaald.


Omzetbelasting

Bij een nieuwbouwwoning moet er omzetbelasting(BTW) worden betaald over de koop/aanneemsom inclusief meerwerk. Er hoeft daarentegen geen overdrachtsbelasting betaald te worden.


Onderpand

Bij de verstrekking van een hypothecaire lening dient een onroerende zaak als onderpand. De geldverstrekker die het geld verschaft voor de aankoop van de onroerende zaak aanvaardt hierbij het onderpand als zekerheid voor de terugbetaling van de lening.


Onderhandse Akte

Een akte(overeenkomst), welke zonder tussenkomst van de notaris wordt opgesteld.


Onroerende zaak

De grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt, voor zover dat aard- of nagelvast daarmee is verbonden. Voorbeelden: bomen, vaste planten, een woning met alles wat daaraan aard- of nagelvast is verbonden of wat naar zijn aard bij de woning hoort, zoals dakpannen, deuren, keuken, etc.


Onroerendzaakbelasting

De onroerendzaakbelasting is een gemeentelijke belasting die wordt geheven bij de eigenaar en/of bewoner van een woning. De onroerendzaakbelasting is de opvolger van de onroerendgoedbelasting. De hoogte van de onroerendzaakbelasting is per gemeente verschillend.


Ontbindende voorwaarden

In een koopovereenkomst wordt opgenomen dat de koop zonder kosten kan worden ontbonden bij een bepaalde reden en voor een vastgestelde datum. Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in het koopcontract staan of in de wet zijn geregeld. Hierdoor is het mogelijk een koop te ontbinden indien u geen hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie of een woonvergunning kunt krijgen, of indien de bouwkundige keuring negatief uitpakt.


Oplevering

Dit is het moment waarop de aannemer / projectontwikkelaar de nieuwbouwwoning 'geheel gereed voor bewoning' overdraagt aan de kopers. Ook bij verbouwingen wordt wel eens gesproken van een oplevering.


Opstal

Het woonhuis, eventueel ook met de bijgebouwen maar zonder de grond.


Opstalverzekering

Deze verzekering biedt de woning dekking tegen brand, storm, blikseminslag en andere gebeurtenissen. Een opstalverzekering is verplicht indien er een hypotheek gevestigd wordt op de woning. De woning dient verzekerd te worden op basis van de herbouwwaarde, ofwel de kostprijs voor het herbouwen van de woning.


Orientatierente / instaprente

Dit is de rente bij aanvang van de hypotheek welke meestal gedurende 1 of 2 jaar vast staat. Gedurende deze periode is het eenmalig mogelijk zelf het moment te kiezen om de rente voor een bepaalde nieuwe periode vast te zetten. Een instaprente is vooral interessant wanneer de rente een dalende tendens vertoont. Sommige geldverstrekkers geven een melding wanneer de rente wijzigt zodat u alsnog de rente voor een bepaalde periode kunt vastzetten tegen het rentetarief van voor de verhoging. Zie ook rentebedenktijd.


Overbruggingskrediet

Een tijdelijke lening waarbij een voorschot wordt genomen op de te verwachten netto opbrengst van de oude woning en te gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning. De lening wordt afgelost op het moment waarop de oude woning door de notaris overgedragen wordt aan de nieuwe eigenaar. Indien de oude woning nog niet is verkocht kan over het algemeen een overbruggingskrediet verstrekt worden ter grootte van het verschil tussen de executiewaarde van de woning en de resterende hypotheek. Een overbruggingskrediet voor een bestaande woning kent meestal een maximale looptijd van 6 maanden, voor een nieuwbouwwoning geldt meestal een termijn van 24 maanden.


Overdrachtsbelasting

Deze belasting bedraagt 6% van de koopsom van de onroerende zaak en wordt door de notaris afgedragen aan de Belastingdienst. Indien een woning gekocht wordt met de term k.k. (kosten koper) betekent dit dat de koper de overdrachtsbelasting voor zijn rekening neemt. Overdrachtsbelasting is niet fiscaal aftrekbaar en geldt alleen bij de overdracht van bestaande woningen.


Overdrachtskosten

De kosten die nodig zijn om het huis op uw naam te krijgen: de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opstellen van de overdrachtsakte. Bij bestaande huizen wordt vaak de term 'kosten koper' gehanteerd. Dit betekent, dat de overdrachtskosten voor rekening van de koper komen. Nieuwbouwwoningen worden vaak 'vrij op naam' aangeboden. De kosten voor de overdracht van het huis zijn daarbij voor rekening van de verkopende partij.


Overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering welke een uitkering geeft in geval van overlijden van de verzekerde persoon. Er zijn 3 soorten overlijdensrisicoverzekeringen nl. een gelijkblijvende, een lineair dalende en een annuitair dalende. Dit betekent dat het verzekerde kapitaal gelijk blijft of lineair dan wel annuitair daalt naar mate de looptijd verstrijkt. Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak bij een hypotheek afgesloten om te voorkomen dat de nabestaande met een veel te hoge schuld blijft zitten en zodoende de woning moet verkopen. Meestal wordt bij een hypotheek die hoger is dan 75% van de executiewaarde een overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld om ook het risico voor de geldverstrekker te beperken.


Oversluiten

Het opnieuw afsluiten van een hypotheek, tegen een andere rente, rentevaste periode en/of andere voorwaarden, bij een andere of dezelfde geldverstrekker. Bij het oversluiten van een hypotheek worden vaak kosten gemaakt zoals betaling van boeterente wegens vervroegde aflossing, notariskosten, afsluitkosten, taxatiekosten etc.


Overwaarde

Het verschil tussen de waarde van het huis en de hypotheekschuld


Pandrecht

Via het pandrecht kan de uitkering uit een levensverzekering of opstalverzekering worden overgedragen aan de geldverstrekker. Hiervoor wordt door de geldverstrekker een akte van cessie opgemaakt. Het pandrecht is een beperkt recht op niet-registergoederen (veelal roerende zaken) om zodoende bij voorrang een vordering te verhalen. Het pandrecht wordt bij het afsluiten van een spaar-, hybride of levenhypotheek verkregen door de geldverstrekker. Bij het tot uitkering komen van de levensverzekering (op einddatum of in geval van overlijden) ontvangt de geldverstrekker op die manier de uitkering.


Passeren

De formele handeling bij de notaris waarbij een leveringsakte door aan- en verkoper, de notaris en eventueel getuigen wordt ondertekend en waarmee de formele overgang van eigenaar wordt bekrachtigd. Daarna is het de taak van de notaris om de akte te laten inschrijven in de openbare registers van het Kadaster. Voor de hypotheek moet bij de notaris een hypotheekakte worden gepasseerd.


Passeerdatum

Datum waarop een hypotheek- of leveringsakte bij de notaris passeert. Op deze datum wordt bij een woning officieel de eigendom overgedragen aan de kopende partij. Bij een hypotheek wordt op die datum officieel het geld uitbetaald door de notaris.


Positieve/negatieve hypotheekverklaring

De positieve hypotheekverklaring houdt in, dat de woningeigenaar zich verplicht op eerste verzoek van de geldverstrekker mee te werken aan de vestiging van een hypotheek op zijn onroerend goed ten gunste van de geldverstrekker. De negatieve hypotheekverklaring geeft aan dat de eigenaar zijn onroerend goed niet (verder) zal belasten met hypotheken en niet zal verkopen zonder toestemming van de geldverstrekker. Veelal worden beide in een onderhandse akte vastgelegd, maar zij bieden slechts morele zekerheid. Een onherroepelijke notariale volmacht, waarbij de geldverstrekker het recht krijgt het onroerend goed met hypotheek te belasten op het door hem gewenste moment, biedt veel meer zekerheid. Een positieve/negatieve hypotheekverklaring wordt door een aantal geldverstrekkers gebruikt bij het verstrekken van een overbruggingshypotheek. Door de geringe zekerheid wordt echter steeds vaker ook een overbruggingshypotheek een hypotheekakte opgesteld. De kosten hiervan liggen hoger dan een pos/neg verklaring en komen ten laste van de eigenaar.


Premiedepot

Dit is feitelijk een spaarrekening met een rentevergoeding (soms een beleggingsrekening) waarop bij aanvang een bedrag wordt gestort om de premies voor spaar- of beleggingsverzekering mee te betalen. Vanuit dit premiedepot worden meestal bij aanvang extra premiebetalingen gedaan om de waardeopbouw in de verzekering te versnellen zodat u per saldo minder premie verschuldigd bent.


Premiesplitsing

Zie kruislingse premiebetaling


Premievrij maken

Hierbij wordt de premiebetaling op een levensverzekering gestaakt terwijl de verzekering in tact blijft. Het op dat moment opgebouwde kapitaal in de verzekering rendeert verder tot aan de einddatum waarop de uitkering plaats vindt.


Projecthypotheek / -rente

Bij grotere nieuwbouwprojecten bieden hypotheekinstellingen soms een hypotheek aan tegen extra gunstige condities zoals een lagere rente of lagere afsluitkosten dan normaal. De lagere rente geldt meestal slechts voor de eerste rentevaste periode van de hypotheek. Bij het vaststellen van de gunstigste geldverstrekker dient u er rekening mee te houden dat door het wegvallen van de rentekorting een geldgever op langere termijn toch duurder uitvallen.


Pro resto hoofdsom

De nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten.


Rentebedenktijd

Rentebedenktijd houdt in dat u de mogelijkheid heeft om bij aanvang of aan het einde van uw rentevaste periode zelf het moment te bepalen waarop de rente vastgezet wordt. De periode waarin u dit kunt doen is meestal 1 of 2 jaar aan het begin of einde van uw rentevaste periode. U kunt slechts een keer besluiten om de rente vast te zetten. Bij een aantal geldverstrekkers ontvangt u een bericht wanneer tijdens uw rentebedenktijd de rente wijzigt zodat u nog kunt kiezen voor de oude rentes. Rentebedenktijd vooraf wordt ook wel een instaprente of orientatierente genoemd. Rentebedenktijd achteraf wordt vaak weergegeven als bijvoorbeeld 5+2. U heeft dan gedurende 7 jaar een gelijkblijvende rente, maar in de laatste 2 jaar kunt u zelf bepalen wanneer u de rente opnieuw vast gaat zetten.


Renteherzieningsdatum

De datum waarop uw rentevaste periode is afgelopen en een nieuwe periode bepaald dient te worden. U ontvangt enkele weken voor de renteherzieningsdatum een voorstel van uw geldverstrekker met de rentepercentages voor nieuwe rentevaste perioden. Op deze datum kunt u tevens uw hypotheek boetevrij volledig aflossen.


Rentemiddeling

Een aantal geldverstrekkers biedt rentemiddeling aan. Dit kan voorkomen bij verhuizing of gedurende de looptijd van uw hypotheek. Bij verhuizing kan het voordelig zijn om de oude contractrente mee te nemen naar de nieuwe woning. De rente die u uiteindelijk gaat betalen is een gewogen gemiddelde van de dagrente en oude contractrente, rekening houdend met de hoogte van de hypotheek op de oude en de nieuwe woning, de resterende rentevaste periode van de oude hypotheek en de gekozen rentevaste periode voor de nieuwe hypotheek. Bij sommige geldverstrekkers kunt u ook tussentijds via rentemiddeling profiteren van een lagere dagrente. Er wordt dan een nieuwe gemiddelde rente berekend, waarbij men rekening houdt met de resterende rentevaste periode en voor de nieuw af te sluiten rentevaste periode. De rente die u gaat betalen is dan lager dan de oude rente, maar ligt hoger dan de dagrente.


Rentevaste periode

Tijdens de rentevaste periode blijft de rente van uw hypothecaire geldlening ongewijzigd. U kunt kiezen uit verschillende perioden bijvoorbeeld 5, 7, 10, 15 of 20 jaar vast. Aan het einde van de periode kunt u opnieuw kiezen voor een nieuwe rentevaste periode tegen de dan geldende rentes. Over het algemeen geldt dat de rentestand van een langere periode hoger is dan die van een kortere.


Restanthoofdsom

De nog openstaande (hypothecaire) schuld na aftrek van alle (administratieve) aflossingen en kosten. Ook wel pro-resto hoofdsom genoemd.


Risicopremie

Dit is de premie die in rekening wordt gebracht voor uw overlijdensrisicoverzekering. Bij een spaarhypotheek bestaat uw premie meestal uit twee delen. Het ene deel betaalt u voor de overlijdensrisicodekking in uw spaarpolis, het andere deel is een spaarpremie om het verzekerde kapitaal mee op te bouwen.


Roerende zaken

Alles wat niet aard- en nagelvast is verbonden aan een onroerend goed.


Royeren

Uitschrijven/doorhalen van een hypotheek uit het Hypotheekregister.


Servicekosten

De maandelijkse bijdrage van eigenaren van een appartement aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) waarmee de onderhoudskosten, premie voor de opstalverzekering en de schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten betaald worden. De servicekosten dienen ook voor de reserveringen van groot onderhoud aan het pand.


Spaarbeleggingshypotheek

Een hypotheekvorm, ook wel hybridenhypotheek genoemd, waarbij u het kapitaal, benodigd voor het aflossen van de hypotheek, door middel van sparen, beleggen of een combinatie daarvan opbouwt in een verzekering. U hebt gedurende de looptijd de mogelijkheid om te wisselen tussen sparen en beleggen. Hierdoor kunt u zelf bepalen op welke wijze u het kapitaal opbouwt. Aan het wijzigen van de verhouding tussen sparen en beleggen zijn meestal kosten verbonden, raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.


Spaarhypotheek

Deze hypotheek bestaat uit 2 delen: een aflossingsvrije lening en een daaraan gekoppelde levensverzekering. Over de lening betaalt u maandelijks rente. De lening wordt op de einddatum in een keer afgelost met de opbrengst uit de levensverzekering. De premie van de levensverzekering bestaat uit een spaar- en risicopremie. De risicopremie betaalt u voor de meeverzekerde overlijdensrisicodekking. In de meeste gevallen is de hoogte van de overlijdensrisicodekking gelijk aan het op te bouwen spaarkapitaal. Met de spaarpremie bouwt u een gegarandeerd kapitaal op dat altijd net zo groot is als de schuld. De uitkering kan (onder voorwaarden) belastingvrij worden opgebouwd. Over de betaalde spaarpremies ontvangt u een rente die gelijk is aan de hypotheekrente. Bij tussentijdse rentewijzigingen zal ook de spaarpremie wijzigen. Daalt uw hypotheekrente dan zult u meer spaarpremie moeten betalen omdat ook de rentevergoeding over de spaarpremies daalt. Gaat de hypotheekrente omhoog dan stijgt uw rentelast maar daalt uw spaarpremie. Hierdoor blijven de maandlasten gedurende de looptijd grotendeels gelijk. Doordat de spaarverzekering gekoppeld is aan de hypotheek is deze vorm minder flexibel dan de meeste andere hypotheekvormen.


Spaarpremie

De premie van de spaarverzekering van een spaarhypotheek bestaat uit risico- en spaarpremie. De spaarpremie wordt voor u gereserveerd. U ontvangt hierover een rentevergoeding, die gelijk is aan het rentepercentage van uw lening. Op de einddatum van de verzekering komt het verzekerd kapitaal tot uitkering. Hiermee kan de lening in een keer worden afgelost


Splitsingsakte

Het opdelen van gebouwen in appartementen wordt splitsen genoemd. Dit splitsen gebeurt via een notariale akte, de splitsingsakte. Na splitsing kunnen de appartementsrechten afzonderlijk worden verkocht. Meestal moet de gemeente toestemming voor de splitsing verlenen


Startersregeling

De Startersregeling is een stimuleringsmaatregel van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor kopers van hun eerste woning. De regeling omvat een flexibele lening die in beginsel renteloos en aflosvrij is (de Starterslening). De lening beweegt mee met de ontwikkeling van het inkomen van het huishouden. De hoogte van de lening vormt het verschil tussen de maximaal toegestane lening volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de totale aankoopkosten van de woning. Groeit het inkomen na verloop van tijd, dan gaat het betalen van rente en aflossing hiermee in de pas lopen. De Starterslening is een gemeentelijke regeling en is niet overal beschikbaar. De gemeente bepaalt ook de doelgroep en het woningsegment (meer informatie: SVn).


Stichtingskosten

Alle kosten inclusief meerwerk die worden gemaakt voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.


Taxatie

Taxatie is de officiele waardebepaling van een woning door een taxateur (makelaar). De meeste geldverstrekkers vragen voor het afsluiten van een hypotheek een taxatie(rapport) om de waarde van de woning vast te stellen. Bij een taxatie wordt onder andere de zogemaande executiewaarde van de woning bepaald, aan de hand waarvan bepaald wordt of de waarde van de woning voldoende is voor de gewenste hypotheek.


Taxatiekosten

De taxatiekosten zijn de kosten die gemaakt worden voor de taxatie van de woning. De 'standaard' NHG taxatiekosten zijn 1,85 ‰, maar ook de taxatiekosten zijn onderhandelbaar.


Taxatierapport

Het rapport dat volgens een vastgesteld model wordt opgemaakt na het uitvoeren van een taxatie. Dit rapport geeft een omschrijving van de woning, de staat van onderhoud, de indeling, de inhoud en oppervlakte en een indicatie van de vrije verkoopwaarde en de executiewaarde. Een taxatie is altijd een moment opname. Voor het verkrijgen van een hypotheek mag een taxatierapport niet ouder zijn dan 12 maanden.


Tophypotheek

Een tophypotheek betekent dat de hoogte van de hypotheek hoger is dan de executiewaarde van de woning. Indien u een woning financiert zonder eigen middelen heeft u dus een tophypotheek. De geldverstrekker rekent voor een tophypotheek een renteopslag vanwege het grotere risico van het niet terug ontvangen van de lening. Hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie hebben deze topopslag niet omdat deze leningen gegarandeerd terug betaald worden vanwege de borgstelling van het Waarborgfonds eigen Woningen (WEW).


Traditioneel levenhypotheek

Bij een levenhypotheek sluit u gelijktijdig met de hypotheek een levensverzekering af. U lost gedurende de looptijd niets af, waardoor de renteaftrek gedurende de looptijd maximaal blijft. Naast de rente betaalt u premie voor de levensverzekering. De premie betaalt u voor de kapitaalsopbouw (waarmee de hypotheek wordt afgelost) en voor het afdekken van het overlijdensrisico. De uitkering op de einddatum bij in leven zijn van de verzekerde is meestal voor 60% gegarandeerd en kan belastingvrij worden opgebouwd. Daarnaast deelt u mee in de winst van de verzekeringsmaatschappij. Het eindkapitaal wordt bepaald door het gegarandeerde kapitaal plus de grootte van de jaarlijkse winstbijschrijvingen gedurende de looptijd.


Transportakte

Ook wel leveringsakte genoemd. Een officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.


Transportkosten

De kosten die de notaris in rekening brengt voor het opmaken van de transportakte inclusief BTW, registratie- en kadastrale kosten.


Tweede hypotheek

Een hypothecaire geldlening die als 2de rang in het hypotheekregister wordt opgenomen. De geldverstrekker van een 2de hypotheek kan, in geval van wanbetaling, pas zijn geld opeisen als alle schulden aan de 1ste hypotheekhouder zijn voldaan. Vandaar dat de meeste geldverstrekkers alleen een 2de hypotheek verstrekken als zij de eerste hypotheek ook verstrekt hebben.


Uitgestelde lijfrente

Uitgestelde lijfrente is een toekomstige periodieke uitkering op basis van een lijfrenteverzekering die ingaat op een vooraf overeengekomen datum, bijvoorbeeld op het moment van pensionering.


Unit

Een unit is een participatie/aandeel in een beleggingsfonds. Met de premie van een beleggingsverzekering worden maandelijks units (beleggingseenheden) aangekocht welke moeten zorgen voor het op te bouwen eindkapitaal.


Unit linked verzekering

Een verzekering waarbij het eindkapitaal opgebouwd wordt door de premies te beleggen in een of meer beleggingsfondsen. Met deze premies worden maandelijks units aangekocht. Vaak kan worden gekozen uit aandelen-, obligatie- en mixfondsen.


Universal-life verzekering

Vaak is een universal-life verzekering eveneens unit linked. Dit betekent dat de kosten die gemaakt worden voor de dekking van het overlijdensrisico maandelijks onttrokken worden uit de waarde van de verzekering door een aantal units te verkopen. De maandelijkse premie wordt eerst geinvesteerd in units. De kosten van de verzekering worden betaald door units te verkopen. Voordeel is onder meer dat alleen units verkocht worden voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Premies van dit soort verzekeringen zijn vaak lager dan de traditionele levensverzekeringen.


Vaste inschrijving

Er zijn drie inschrijvingsvormen van hypotheken in het Kadaster: de bankhypotheek, de krediethypotheek en de hypotheek met vaste inschrijving. Bij een vaste inschrijving is sprake van een dalend hypotheekrecht. Het is niet mogelijk om reeds afgeloste bedragen opnieuw op te nemen tot aan de oorspronkelijke hoofdsom. Dit is wel mogelijk bij een bank- en krediethypotheek. De bankhypotheek is tegenwoordig verreweg de meest gehanteerde inschrijvingsvorm.


Vereniging van eigenaren (VvE)

Een eigenaar van een appartement is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De vereniging behartigt de belangen van de gezamenlijke eigenaren. De vereniging voert het beheer over de gemeenschappelijke zaken, zorgt voor het onderhoud aan de buitengevel en zorgt voor een adequate opstalverzekering etc. Tegenwoordig is het bij wet verplicht om een onderhoudsplan op te stellen en de middelen daarvoor te reserveren. Wanneer u een appartement wilt aankopen is het zeer belangrijk om vooraf onderzoek te doen naar de kwaliteit en de financien van de VVE van het flatgebouw. Met name in de grote steden, zijn veel VVE's in het verleden niet actief geweest met het maken van een onderhoudsbegroting. Dit kan in de toekomst leiden tot verplichte bijdragen in het onderhoud van het gebouw. Dit kan u op hoge kosten jagen.


Verhuisregeling

Met de verhuisregeling heeft u de mogelijkheid om uw gunstige hypotheekvoorwaarden en/of lage rente mee te nemen naar een andere woning. Meestal dient u de nieuwe hypotheek af te sluiten binnen een beperkte periode (bijv. 6 maanden) na aflossing van uw oude hypotheek.


Vermogensbelasting

Vermogensbelasting is een belasting die moet worden betaal als het vermogen groter is dan de gelde vrijstellingen. De overwaarde van een eigen huis maakt deel uit van het vermogen.


Verpanden

Bij het verpanden van bijvoorbeeld een levensverzekering of beleggingsrekening worden de rechten van deze overeenkomst overgedragen aan de geldverstrekker. De geldverstrekker krijgt op deze wijze extra zekerheid. U heeft daardoor niet meer de mogelijkheid om de levensverzekering of beleggingsrekening bijvoorbeeld te beeindigen, te verkopen of bijvoorbeeld te belenen. U dient wel de verplichtingen voortvloeiend uit de levensverzekering of beleggingsrekening na te komen. Indien u dit meermalen verzuimt, kan de pandhouder (= geldverstrekker) de lening opeisen. De verpanding wordt vastgelegd in een akte van verpanding welke meestal onderdeel uitmaakt van de hypotheekakte.


Vertragingsrente

Een vergoeding, te betalen aan de tegenpartij, vanwege het niet tijdig nakomen van een verplichting uit een overeenkomst. Dit komt o.m. voor bij het te laat overdragen van een huis of het te laat betalen van een bouwtermijn.


Voorlopig koopcontract

Op het moment dat u als koper met de verkoper overeenstemming heeft bereikt over de aankoop van de woning, wordt zo spoedig mogelijk een koopovereenkomst opgesteld. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. Na ontvangst van het door beide partijen ondertekende koopovereenkomst door de koper, heeft deze nog een wettelijk vastgestelde bedenktijd van drie werkdagen. Deze termijn start op de dag, volgend op de dag van ontvangst door de koper. De wettelijke bedenktijd geldt niet voor de verkoper! Men krijgt drie dagen bedenktijd vanaf de dag (00.00 uur) dat de koper de (ondertekende) koopakte heeft ontvangen (dient dus aangetekend te gebeuren). Bij het tellen van het juiste aantal dagen moet u rekening houden met de Algemene Termijnenwet. Dat wil zeggen dat minstens twee van deze drie dagen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag mogen zijn. Dus als een koper op vrijdag het (door verkoper ondertekende) koopcontract ontvangt, telt het weekend voor 1 dag, maandag is de 2e dag en dan is dinsdag de derde en tevens de laatste dag om de koop te ontbinden. Uiteraard kunt u wel, indien van toepassing, na deze drie dagen bedenktijd, gebruik maken van de ontbindende voorwaarden i.v.m. financiering (soms ook i.v.m. een bouwkundige keuring e.d.), mits deze voorwaarde is opgenomen in de koopakte en tevens de afzegging binnen de gestelde termijn valt. Het "voorlopige" karakter vervalt automatisch nadat de wettelijke bedenktijd en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen.


Voorlopige teruggave

Rente en kosten die betrekking hebben op de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het is mogelijk om een voorschot te ontvangen op deze aftrekbare kosten, zodat u maandelijks een teruggave ontvangt. Deze teruggave is voorlopig en wordt verrekend bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting welke u elk jaar voor 1 april dient in te leveren bij de belastingdienst.


Vrij op naam

Vrij op naam wil zeggen dat de overdrachtskosten, BTW en de kosten voor de transportakte bij de koopsom zijn inbegrepen. Dit is bij nieuwbouwwoningen meestal het geval. De kosten die u moet maken voor het verkrijgen van een passende financiering vallen hier niet onder.


Vrije verkoopwaarde

De prijs die bij onderhandse verkoop en bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.


Waarborgsom

Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de koopsom (tot 10%) als waarborg stort bij de notaris. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van een bankgarantie. Op deze manier wordt extra zekerheid voor de verkopers verkregen. Zij kunnen de waarborgsom claimen wanneer de kopers hun verplichting tot afname van de woning niet nakomen. De waarborgsom dient meestal binnen 4 weken na ondertekening van de koopovereenkomst gestort te zijn op de derdenrekening van de notaris.


Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

In deze wet ligt de waardebepaling en waardevaststelling van alle onroerende zaken in Nederland vast. Op basis van deze waarde wordt het eigenwoningforfait en de onroerend zaak belasting berekend.


Wettelijke rente

Rente die een schuldeiser in rekening mag brengen wanneer de schuldenaar nalatig is te betalen. De hoogte van de wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld.


Winstdeling

Conventionele vormen van levensverzekeringen kennen een (meestal) jaarlijkse winstdeling die wordt uitgekeerd boven het (gegarandeerde) verzekerde kapitaal.


Woonvergunning

In een aantal gemeenten is bij woningen tot een bepaalde koopprijs een woonvergunning nodig. Deze vergunning geeft u het recht om in de door u gekochte woning te gaan wonen.


WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van de woning volgens Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De WOZ-waarde wordt elke vier jaar door de gemeente vastgesteld. Op basis van de WOZ-waarde wordt het eigenwoningforfait en de onroerendzaakbelasting berekend.

offerte aanvragen

Contactgegevens

Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473

E-mail:
Website:
tel.
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36

Attentiv
Kleine Dijlakker 45
8701 HX Bolsward
K.v.K. 0109.6325
AFM 1200.7639

E-mail:
Website:
tel.
boskma.bv@attentiv.nl
www.solideverzekerd.nl
0515 58 05 83

Jan N. van der Wel MFP CFP
Kerklaan 24
1251 JT Laren jvanderwel@yourfinancials.nl
06-10210875


www.kifid.nl